SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt 28.10.2021 alkaen:

1.
Yhdistyksen nimi on GM-Cruisers ry, kotipaikka on Helsinki ja toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
2.
Yhdistyksen tarkoituksena on:
-Toimia GM-autoharrastajien kokoavana järjestönä.
-Kehittää autoharrastuskulttuuria, sekä edistää sen tunnettavuutta osana yhteiskuntaa näkymällä ja jakamalla tietoa.
-Edistää jäsentensä harrastusmahdollisuuksia ja tehdä harrastusta tutuksi ja kiinnostavaksi myös nuorisolle.
-Toimia jäseniään edustavana järjestönä.


Näitä pyrkimyksiä yhdistys toteuttaa järjestämällä opetus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia, keräyksiä, juhlia, näyttelyitä ja muita huvitilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.
Lisäksi yhdistys pyrkii harjoittamaan yhteistoimintaa sen tarkoitusperien kanssa sopusoinnussa olevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista
omaisuutta.
3.
Yhdistyksen jäseniä ovat:
-varsinaiset jäsenet
-kunniajäsenet
-yhteisöjäsenet
-kannatusjäsenet, joita voivat olla henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilöjäseniä sekä kannatus- ja yhteisöjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta kerholehti tai vastaava materiaali postitetaan vain varsinaiselle jäsenelle. Lisäksi yhdistys voi vähintään kolmen jäsenensä ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi henkilön. Perusteltu esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka antaa esityksen asiasta yhdistyksen kokoukselle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Hallitus voi myöntää jäsenelle vapautuksen jäsenmaksusta, mikäli jäsen on tehnyt merkittävää työtä yhdistyksen hyväksi.
4.
Jäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, laiminlyö jäsenmaksunsa tai muutoin
ilmeisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen toimesta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan ilmoittamalla. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta kesken vuotta eroavalle jäsenelle. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kolmen (3) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
5.
Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus voi asettaa juoksevien asioiden hoitoa varten tarpeelliset valiokunnat ja toimihenkilöt. Hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksesta on läsnä.
6.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin.
7.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:


Kevätkokous:
-esitetään toimintakertomus, tilit ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
-vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastus antavat aihetta
-valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai toiminnantarkastaja tarkastamaan tulevan vuoden hallintoa ja tilejä
-käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat

Syyskokous:
-päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
-vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle tilikaudelle
-Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
-valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viidestä yhdeksään (5-9) hallituksen jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi
-käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat
8.
Yhdistyksen kokous pidetään kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

9.
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle kirjallisesti henkilökohtaisella sähköpostiviestillä tai postitse kirjeellä tai yhdistyksen lehdessä tai julkaisemalla ilmoitus yhdistyksen virallisella www-sivulla ja virallisella sosiaalisen median tilillä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
10.
Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa tarkastavat. Pöytäkirjat on asetettava nähtäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.
11.
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava edelliseltä vuodelta tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, kuitenkin ennen maaliskuun ensimmäistä (1.3.) päivää.
12.
Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa yhdistyksen toiminnantarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
13.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
14.
Päätöksen yhdistyksen purkamisesta tekee yhdistyksen kokous kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon välein pidettävissä kokouksissa. Päätöstä on kannatettava kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
15.
Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, on noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.
16.
Jos yhdistys lakkautetaan tai se purkautuu, siirtyvät jäljelle jääneet varat jollekin yhdistyksen tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle järjestölle.